Forskningsservice på DPU

Som forsker på DPU kan få hjælp til det administrative og økonomiske i forbindelse med ansøgninger, bevillinger, kontrakter og samarbejdsaftaler.

Kontakt forskningsserviceteamet (Henrik Nitschke og Stine Trentemøller) i god tid. Derved sikres du en bedre service og slipper for at lave meget af det administrative, som ikke har med selve forskningen at gøre.

Frie og strategiske forskningsmidler

Her laver en privat eller offentlig fond eller lignede et opslag, forskere sender en ansøgning, og en bevilling modtages. Fx Danmarks Frie Forskningsfond, Nordforsk og private fonde såsom Trygfonden, Egmontfonden, Carlsbergfondet, Velux Fonden, Elsass Fonden, Lundbeck Fonden etc.

Opret en profil på søgemaskinen Research Professional

Kontakt:

Myndighedsbetjening

Her offentliggør en offentlig myndighed, typisk et ministerium, en styrelse eller en region et udbudsmateriale, og en forskergruppe - ofte sammensat af forskere fra flere institutioner - laver et tilbud på løsning af opgaven for myndigheden.

Kontakt:

EU-projekter

Eksempelvis Horizon 2020 (der løber fra 2014-20), European Research Council (ERC), Marie Curie. Endvidere EU’s Lifelong Learning Programme, der sigter mod at styrke den rolle, som uddannelse spiller for gennemførelsen af målene i EU 2020-strategien.

Delprogrammer er Comenius, Grundtvig, Erasmus, Leonardo da Vinci. Samt Tempus-programmet, Health-programmet etc., der bevillingsmæssigt ligner Lifelong Learning-programmet.

Kontakt:

Post doc-projekter

Kontakt:

Ph.d.-projekter

Ved ph.d.-projektansøgninger med navngivne kandidater, herunder erhvervs-ph.d., eller ved ønske om Arts-medfinansiering, skal ph.d.-skolen Graduate School of Arts inddrages via ph.d.-programlederne.

Læs om ph.d.-uddannelse ved DPU

 

Aarhus Universitets Forskningsfond - AUFF

Fonden yder støtte til den videnskabelige forskning ved Aarhus Universitet, herunder forskeruddannelse og formidling af universitetets forskning. 
Du kan søge om støtte, hvis du udfører forskning ved Aarhus Universitet og er registreret i Aarhus Universitets it-administrationssystem.


Ansøgningssystem
AUFF modtager kun ansøgninger efter opslag og efter indstilling fra Aarhus Universitet. Det er derfor et krav, at ansøgningerne indsendes via det ansøgningssystem, Aarhus Universitet anvender: www.efond.dk/auff.

Aktuelle støtteprogrammer

1. AUFF Starting Grants - adjunkter

2. AUFF Starting Grants - lektorer

4. Publikationsstøtte

5. Ph.d.-kurser, forskergruppemøder og AIAS-workshops på Sandbjerg

6. Forskningsophold i Møllehuset 

 

Læs mere om fonden

DPU's institutpulje

Alle forskere ansat på DPU, og registreret i Aarhus Universitets it-administrationssystem, har mulighed for at søge støtte til fri forskning, internationalisering og sprogvask. Midlerne er fordelt på tre puljer, hvortil der løbende kan indsendes ansøgning.


Puljen til støtte af den frie forskning

Puljen er på 250.000 kr. og støtter forskningsprojekter, der ikke har ekstern finansiering.

Formål og krav
Støtten gives primært til studentermedhjælp (fx transskription) samt til rejser i forbindelse med indsamling af empiri. Der vil kun i særlige tilfælde kunne bevilges midler til videnskabelige assistenter, da disse er for dyre set i forhold til puljens aktuelle størrelse.

Der vil kun blive bevilget midler til projekter, der ikke har ekstern finansiering og som eksplicit udmønter sig i international publicering.

Om ansøgningen
Ansøgninger sendes til institutledelsen via Henrik Nitschke (hni@edu.au.dk). Der findes ikke et ansøgningsskema til denne pulje.

Ansøgningens indhold
▪ Begrundelse for ansøgningen
▪ Beskrivelse af projektet
▪ Beskrivelse af aktiviteten, hvortil der søges støtte
▪ Projektets publiceringsplan
▪ Angivelse af det ansøgte beløb


Gæsteforskerpuljen

Puljens størrelse er på 500.000 kr. og ansøgninger, der eksplicit adresserer instituttets ønske om at øge den internationale, videnskabelige publicering vil blive prioriteret.

Formål og krav
At støtte gæsteophold for internationalt anerkendte forskere af under én måneds varighed - dog typisk 2-5 dages varighed, hvor egentlig samarbejde, gerne med konkrete output, er planlagt.

Om ansøgningen
Instituttets ansøgningsskema skal bruges og sendes til Henrik Nitschke (hni@edu.au.dk).

Ansøgningens indhold
▪ Begrundelse for opholdet
▪ Formål med opholdet
▪ Program for opholdet
▪ Budget for opholdet
▪ Gæsteforskerens CV


Sprogvaskpuljen

Formål og krav
Instituttet ønsker at støtte sprogvask af engelsksprogede artikler inden første indsendelse til international journal, der er på den bibliometriske autoritetsliste.

Midler bevilges, når forskningsprogramleder eller anden relevant VIP (mindst lektor) har sagt god for første indsendelse til tidsskriftet. Der skal ikke laves et egentligt, tidskrævende, internt peer review.
Som udgangspunkt bevilges der ikke midler til oversættelse, kun til sprogvask.

Om ansøgningen
Forfatteren sender ansøgning pr. mail, med godkender CC på mailen, til Simon Rolls (siro@edu.au.dk) gerne 1 måned før submission deadline.

Ansøgningens indhold
▪ Manuskript-udkast
▪ Godkendelse af relevant VIP
▪ Angivelse af deadline for submission
▪ Angivelse af journal eller forlag
▪ Angivelse af antal ord
▪ Angivelse af, hvorvidt sproget er amerikansk engelsk eller britisk engelsk