Forskningsservice på DPU

Ansøgningsmuligheder E2020

Forskningsprojektmidler

 

Velux Kernegruppe-projekter under den Humanvidenskabelige Satsning. Deadline til Velux Fonden d. 16 november 2020
DPU må indsende fem interessetilkendegivelser til Velux Fonden, hvorfor DPU gennemfører en intern prækvalificering med deadline for indsendelse af interessetilkendegivelsen er d. 19. oktober 2020. 
Læs hele opslaget her: https://veluxfoundations.dk/da/kernegrupper

Danmarks Frie Forskningsfond (DFF). Frist d. 2. oktober, 2020, kl. 12.00. 
Følgende virkemidler kan søges:
- DFF-Forskningsprojekt 1 (op til 2.000.000 kr. excl. overhead) FKK og FSE
- DFF-Forskningsprojekt 2 (op til 4.300.000 kr. excl. overhead) FKK og FSE
Læs hele opslaget her: https://dff.dk/dff_e2020_f2021_dk.pdf

Carlsbergfondets monografistipendier Frist d. 1. oktober, 2020.
Et-årige fuldtidsstipendier til førende, etablerede forskere inden for humaniora eller samfundsvidenskab og med et projekt, der sigter mod publicering af en banebrydende monografi eller fremragende dansk doktorafhandling.
Læs hele opslaget her: https://www.carlsbergfondet.dk/da/Ansoeger/Sog-Stotte/Opslag-og-Vejledning/Monograph-Fellowships 

AUFF NOVA. Frist d. 15. september 2020, kl. 12.00.
Følgende virkemidler kan søges:
- Små projekter: op til 600.000 kr., varighed 1-3 år 
- Store projekter: op til 3 mio. kr., varighed 3-4 år. 
Læs hele opslaget her: https://auff.au.dk/bevillinger/auff-nova/

Innovationsfonden Grand Solutions. Frist d. 1. oktober, 2020, kl. 12.00
Åbent opslag inden for det samfundsvidenskabelige og humanistiske område. Innovationsfonden investerer en samlet pulje på 30 millioner kroner. 
Læs opslaget her: https://innovationsfonden.dk/da/programmer/grand-solutions/abent-opslag-inden-det-samfundsvidenskabelige-og-humanistiske-omrade

 

 

 

Postdocs og Ph.d.

 

Carlsbergfondet. Frist d. 1. oktober, 2020
Følgende virkemidler kan søges:
- Internationaliseringsstipendier; To-årige postdoc-stipendier ved førende udenlandske forskningsinstitutioner. Op til 350.000 p.a. (for rejsende uden børn), 425.000 kr. p.a. (for rejsende med børn).
- Visiting Fellowships ved University of Oxford; Toårige postdoc-stipendier ved University of Oxford. Op til 350.000 p.a. (for rejsende uden børn), 425.000 kr. p.a. (for rejsende med børn).
- Reintegrationsstipendier; Toårige postdoc-stipendier til forskning ved danske forskningsinstitutioner i forlængelse af et internationaliserings­stipendium fra Carlsbergfondet eller andet forskningsophold i udlandet.
- HM Dr. Margrethe II’s ”Distinguished” postdocstipendier v. Det Danske Institut i Rom; Et til to postdoc-stipendier af et til to års varighed ved Det Danske Institut i Rom
Læs de fulde opslag her: https://www.carlsbergfondet.dk/da/Ansoeger/Sog-Stotte/Opslag-og-Vejledning

Danmarks Frie Forskningsfond (DFF). Deadline d. 6. oktober, 2020, kl. 12.00. 
- International Postdoc. Op til 1.300.000,- kr. til 2-årig postdoc.
Læs hele opslaget her: https://dff.dk/dff_e2020_f2021_dk.pdf

Innovationsfonden. Frist d. 17. og 30 september, 2020
Erhvervs Ph.d. i den private sektor eller offentlige sektor. Innovationsfonden efterlyser flere SSH erhvervs Ph.d-projektansøgninger.
Læse de fulde opslag her: 
Erhvervs Ph.d. (private sektor) med ansøgningsfrist d. 17. september 2020

Erhvervs Ph.d. (offentlig sektor) med ansøgningsfrist d. 30. september 2020 

 


Mobilitetsmidler

AUFF International Mobilitet. Deadline d. 11. september 2020 kl. 12.00
Lektorer og professorer kan søge:
- Stipendie til indrejsende gæsteforsker i 1 - 3 måneder
- Sabbaticalstipendier; ophold af 3-9 måneders varighed og op til 200.000 kr.
Læs opslaget her: https://auff.au.dk/bevillinger/international-mobilitet/

Arts Mobility. Deadline d. 1. september
Bemærk at Arts midlerne nu er forbeholdt adjunkter.
- Internationale forskningsophold af minimum 3 måneders varighed i 2021. Der kan søges op til 100.000 kr.Læs hele opslaget her: https://medarbejdere.au.dk/fileadmin/www.medarbejdere.au.dk/hovedomraader/Arts/Arts/Call_Mobility_Arts_2021__002_.pdf


Danmarks Frie Forskningsfond (DFF). Deadline d. 2. oktober, 2020, kl. 12.00. 
- Forskningsophold i udlandet (op til 200.000 kr. excl. overhead) Kun FSE
Læs hele opslaget her: https://dff.dk/dff_e2020_f2021_dk.pdf


Carlsbergfondets Feltekspeditioner/Forskningsophold. Løbende ansøgningsfrist
Støtte til feltekspeditioner eller forskningsophold ved førende udenlandske forskningsinstitutioner. Der kan søges op til 100.000 kr. af lektorer og professorer.
Læs hele opslaget her: https://www.carlsbergfondet.dk/da/Ansoeger/Sog-Stotte/Opslag-og-Vejledning/Field-trips

 

 

Publikationsstøtte

AUFF Publikationsstøtte. Deadline d. 4. september 2020, kl. 12.00.
Læs hele opslaget her: https://auff.au.dk/bevillinger/publikationsstoette/

Danmarks Frie Forskningsfond (DFF). Deadline d. 2. oktober, 2020, kl. 12.00. 
- Tidsskrifter (50.000 kr. pr. år) Kun FKK.
Læs hele opslaget her: https://dff.dk/dff_e2020_f2021_dk.pdf

Frie og strategiske forskningsmidler

Her laver en privat eller offentlig fond eller lignede et opslag, forskere sender en ansøgning, og en bevilling modtages. Fx Danmarks Frie Forskningsfond, Nordforsk og private fonde såsom Trygfonden, Egmontfonden, Carlsbergfondet, Velux Fonden, Elsass Fonden, Lundbeck Fonden etc.

Opret en profil på søgemaskinen Research Professional

Kontakt:

Myndighedsbetjening

Her offentliggør en offentlig myndighed, typisk et ministerium, en styrelse eller en region et udbudsmateriale, og en forskergruppe - ofte sammensat af forskere fra flere institutioner - laver et tilbud på løsning af opgaven for myndigheden.

Kontakt:

EU-projekter

Eksempelvis Horizon 2020 (der løber fra 2014-20), European Research Council (ERC), Marie Curie. Endvidere EU’s Lifelong Learning Programme, der sigter mod at styrke den rolle, som uddannelse spiller for gennemførelsen af målene i EU 2020-strategien.

Delprogrammer er Comenius, Grundtvig, Erasmus, Leonardo da Vinci. Samt Tempus-programmet, Health-programmet etc., der bevillingsmæssigt ligner Lifelong Learning-programmet.

Kontakt:

Post doc-projekter

Kontakt:

Ph.d.-projekter

Ved ph.d.-projektansøgninger med navngivne kandidater, herunder erhvervs-ph.d., eller ved ønske om Arts-medfinansiering, skal ph.d.-skolen Graduate School of Arts inddrages via ph.d.-programlederne.

Læs om ph.d.-uddannelse ved DPU

 

Aarhus Universitets Forskningsfond - AUFF

Fonden yder støtte til den videnskabelige forskning ved Aarhus Universitet, herunder forskeruddannelse og formidling af universitetets forskning. 
Du kan søge om støtte, hvis du udfører forskning ved Aarhus Universitet og er registreret i Aarhus Universitets it-administrationssystem.


Ansøgningssystem
AUFF modtager kun ansøgninger efter opslag og efter indstilling fra Aarhus Universitet. Det er derfor et krav, at ansøgningerne indsendes via det ansøgningssystem, Aarhus Universitet anvender: www.efond.dk/auff.

Aktuelle støtteprogrammer

1. AUFF Starting Grants - adjunkter

2. AUFF Starting Grants - lektorer

4. Publikationsstøtte

5. Ph.d.-kurser, forskergruppemøder og AIAS-workshops på Sandbjerg

6. Forskningsophold i Møllehuset 

 

Læs mere om fonden

DPU's institutpulje

Alle forskere ansat på DPU, og registreret i Aarhus Universitets it-administrationssystem, har mulighed for at søge støtte til fri forskning, internationalisering og sprogvask. Midlerne er fordelt på tre puljer, hvortil der løbende kan indsendes ansøgning.


Puljen til støtte af den frie forskning

Puljen er på 250.000 kr. og støtter forskningsprojekter, der ikke har ekstern finansiering.

Formål og krav
Støtten gives primært til studentermedhjælp (fx transskription) samt til rejser i forbindelse med indsamling af empiri. Der vil kun i særlige tilfælde kunne bevilges midler til videnskabelige assistenter, da disse er for dyre set i forhold til puljens aktuelle størrelse.

Der vil kun blive bevilget midler til projekter, der ikke har ekstern finansiering og som eksplicit udmønter sig i international publicering.

Om ansøgningen
Ansøgninger sendes til institutledelsen via Henrik Nitschke (hni@edu.au.dk). Der findes ikke et ansøgningsskema til denne pulje.

Ansøgningens indhold
▪ Begrundelse for ansøgningen
▪ Beskrivelse af projektet
▪ Beskrivelse af aktiviteten, hvortil der søges støtte
▪ Projektets publiceringsplan
▪ Angivelse af det ansøgte beløb


Gæsteforskerpuljen

Puljens størrelse er på 500.000 kr. og ansøgninger, der eksplicit adresserer instituttets ønske om at øge den internationale, videnskabelige publicering vil blive prioriteret.

Formål og krav
At støtte gæsteophold for internationalt anerkendte forskere af under én måneds varighed - dog typisk 2-5 dages varighed, hvor egentlig samarbejde, gerne med konkrete output, er planlagt.

Om ansøgningen
Instituttets ansøgningsskema skal bruges og sendes til Henrik Nitschke (hni@edu.au.dk).

Ansøgningens indhold
▪ Begrundelse for opholdet
▪ Formål med opholdet
▪ Program for opholdet
▪ Budget for opholdet
▪ Gæsteforskerens CV


Sprogvaskpuljen

Formål og krav
Instituttet ønsker at støtte sprogvask af engelsksprogede artikler inden første indsendelse til international journal, der er på den bibliometriske autoritetsliste.

Midler bevilges, når forskningsprogramleder eller anden relevant VIP (mindst lektor) har sagt god for første indsendelse til tidsskriftet. Der skal ikke laves et egentligt, tidskrævende, internt peer review.
Som udgangspunkt bevilges der ikke midler til oversættelse, kun til sprogvask.

Om ansøgningen
Forfatteren sender ansøgning pr. mail, med godkender CC på mailen, til Simon Rolls (siro@edu.au.dk) gerne 1 måned før submission deadline.

Ansøgningens indhold
▪ Manuskript-udkast
▪ Godkendelse af relevant VIP
▪ Angivelse af deadline for submission
▪ Angivelse af journal eller forlag
▪ Angivelse af antal ord
▪ Angivelse af, hvorvidt sproget er amerikansk engelsk eller britisk engelsk