Review-panel

DPU’s review-panel har til formål at kvalitetssikre instituttets forskningsansøgninger. Reviewpanelet udfører ikke-fagnær peer review-læsning af ansøgninger, der tænkes indsendt efter opslag til eksterne fonde. Institutleder udpeger deltagerne i det stående review-panel for en to-årig periode. Der udnævnes en forperson for review-panelet, og denne fordeler løbende review-opgaverne mellem panelets medlemmer.
Venka Simovska er pt. forperson for DPU's review-panel

Proces

Review-panelets arbejde

 • Ansøger sender så hurtigt som muligt titel eller abstract for projektbeskrivelsen til review-panelets forperson, der på den baggrund udpeger én reviewer fra panelet per ansøgning. Denne reviewer vil ikke være fagligt tæt på ansøgningens forskningsfelt. Dette er for at afspejle bredden af fagprofiler i de bedømmelsespaneler en given ansøgning typisk vil blive vurderet af.
   
 • Instituttet anbefaler to review læsninger af hver ansøgning.
  Reviews kan gives såvel skriftligt som mundtligt eller i en kombination, hvor der både afleveres en tekst med kommentarer (og eventuelt tekstforslag) og afholdes et møde, hvor ansøgningen diskuteres igennem.
   
 • Forpersonen for review-panelet sætter reviewer og ansøger i kontakt, hvorefter de to aftaler nærmere om, hvornår der gives review.
  Instituttet anbefaler at reviewer kun har ansøgningsteksten i en dag, da tid er en afgørende faktor i ansøgningsprocessen.
   
 • Peer reviewere fokuserer på følgende opmærksomhedspuknter, såfremt det findes relevant:
  • Den videnskabelige ides originalitet
  • Begrundelsen for forskningsspørgsmål (state of the art)
  • Begrundelsen for valg af metode og teori og klarhed i beskrivelsen heraf
  • Begrundelsen for analysetilgang og beskrivelsen heraf
  • Sammensætning af forskningsgruppen.
    
 • Peer reviewere skal ikke beskæftige sig med budgettet, sprog/grammatik, CV og publikationsliste.


Fagnær review læsning 

Foruden review-panelets ikke-fagnære læsning, bør ansøger også sikre review af en kollega, der er fagligt tæt på forskningsfeltet. Ansøger kan kontakte afdelingsleder, forskningsprogram- eller centerleder for at drøfte og beslutte, hvem der bedst kan indgå som fagligt relevant reviewer i forhold til ansøgningen. 


Lægmandslæsning

Forskningsstøtteenheden bidrager med lægmandslæsning, der typisk fokuserer på:

 • Opbygning af ansøgningen
 • Sproglig klarhed og forståelighed for lægmandslæseren
 • Vægtning af og detaljeringsgraden i de forskellige elementer i ansøgningen
 • Samt ovenstående punkter som er i fokus for peer reviewerne, men vurderet ud fra en lægmandsvinkel.

HUSK! Potentielle ansøgere skal i god tid kontakte deres afdelingsleder og drøfte ansøgningens relevans i forhold til såvel instituttets som ansøgers forskningsstrategi.

Review-panel medlemmer