DPU´s institutpuljer

Alle forskere ansat på DPU, der er registreret i Aarhus Universitets it-administrationssystem, har mulighed for at søge støtte til fri forskning, internationalisering og sprogvask. Midlerne er fordelt på tre puljer, hvortil der løbende kan indsendes ansøgning.


DPU´s pulje til støtte af den frie forskning

Puljen er på 250.000 kr. og støtter forskningsprojekter, der ikke har ekstern finansiering.

Formål og krav

Støtten gives primært til studentermedhjælp (fx transskription) samt til rejser i forbindelse med indsamling af empiri. Der vil kun i særlige tilfælde kunne bevilges midler til videnskabelige assistenter, da disse er for dyre set i forhold til puljens aktuelle størrelse.

Der vil kun blive bevilget midler til projekter, der ikke har ekstern finansiering og som eksplicit udmønter sig i international publicering.

Om ansøgningen

Ansøgninger sendes til institutledelsen via Henrik Nitschke (hni@edu.au.dk). Der findes ikke et ansøgningsskema til denne pulje.

Ansøgningens indhold

▪ Begrundelse for ansøgningen
▪ Beskrivelse af projektet
▪ Beskrivelse af aktiviteten, hvortil der søges støtte
▪ Projektets publiceringsplan
▪ Angivelse af det ansøgte beløb


Gæsteforskerpuljen

Puljens størrelse er på 500.000 kr., hvoraf ca. 300.000 er øremærket til DPU’s 11 adjungerede professorer. Ansøgninger, der eksplicit adresserer instituttets ønske om at øge den internationale, videnskabelige publicering vil blive prioriteret.

Formål og krav

At støtte gæsteophold for internationalt anerkendte forskere af under én måneds varighed - dog typisk 2-5 dages varighed, hvor egentlig samarbejde, gerne med konkrete output, er planlagt.

Om ansøgningen

Instituttets ansøgningsskema skal bruges og sendes til Henrik Nitschke (hni@edu.au.dk).

Ansøgningens indhold

▪ Begrundelse for opholdet
▪ Formål med opholdet
▪ Program for opholdet
▪ Budget for opholdet
▪ Gæsteforskerens CV


Sprogvaskpuljen

Formål og krav

Instituttet ønsker at støtte sprogvask af engelsksprogede artikler inden første indsendelse til international journal, der er på den bibliometriske autoritetsliste.

Midler bevilges, når forskningsprogramleder eller anden relevant VIP (mindst lektor) har sagt god for første indsendelse til tidsskriftet. Der skal ikke laves et egentligt, tidskrævende, internt peer review.
Som udgangspunkt bevilges der ikke midler til oversættelse, kun til sprogvask.

Om ansøgningen

Forfatteren sender ansøgning pr. mail, med godkender CC på mailen, til Simon Rolls (siro@edu.au.dk) gerne 1 måned før submission deadline.

Ansøgningens indhold

▪ Manuskript-udkast
▪ Godkendelse af relevant VIP
▪ Angivelse af deadline for submission
▪ Angivelse af journal eller forlag
▪ Angivelse af antal ord
▪ Angivelse af, hvorvidt sproget er amerikansk engelsk eller britisk engelsk

Sprogvask efter første review

Når en artikel har været i 1. review hos et internationalt tidsskrift, kan man få gratis sprogvask/sproglig revision hos Arts Sprogservice. 

Gå til Arts Sprogservice