Timeregnskab og opgaver

Arbejdsopgaver og timeregnskab for videnskabeligt ansatte

Arbejdstidsaftalen og timeregistrering er et NORM-system med normer for aftalte arbejdsopgaver, ikke en registrering af den konkrete arbejdstid.

Timekompensationen ved undervisning, eksamen og administrative opgaver opgøres jvf. normer fast i ArtsArbejdstidsaftale_paa_Faculty_of_Arts__2023-2025__signeret.pdf (au.dk) og supplerende aftaler på fakultets- eller institutniveau vedr. funktioner. Balance i det enkelt semester er ikke afgørende. Det er et fælles ansvar for ledelse og medarbejdere, at der er timemæssig balance over flere semestre. 

På side 5 i aftalen findes en oversigt over, hvilke arbejdsopgaver der indgår i timeregnskabet.

Ud over disse opgaver kan der indgås aftale om særlige opgaver med institutleder, afdelingsleder eller studieleder. Hver afdelingsleder har en pulje af afdelingstimer, en ”timebank” fastsat af institutleder og studieleder, i forhold til antal uddannelser og ansatte. Der kan op til dette loft aftales særlige opgaver med et omfang op til 20 timer, relateret til fx faglig udvikling af uddannelser inkl. mere omfattende studieordningsændringer.

Arbejdstimer ifm. forskningsaktiviteter og videnudveksling (fx. tovholder for forskningsenhed, udarbejdelse af forsknings­ansøgninger, planlægning af konferencer og redaktionsarbejde) registreres ikke, jvf. s. 5 i arbejdstidsaftale (se link herover).

Årshjul for timeregnskabet

Undervisning registreres for hvert semester.

Foråret omfatter undervisning i perioden 1. februar til 31. august samt eksamen, der hører til forårssemesteret.

Sommerskolekurser registreres ligeledes i forårssemesteret.

Efteråret omfatter undervisning i perioden 1. september til 31. januar samt eksamen, der hører til efterårssemesteret.

Registrering af alle andre opgaver følger kalenderåret, dvs. forårssemesteret = januar – juni; efterårssemesteret = august – december.

Der er udarbejdet en procedure for inddatering og opdatering af data, som i korte træk medfører, at: 

  • Budgetter for forårets undervisning inddateres i januar og for efterårets undervisning i juli-august.
  • Varetagelse af funktioner og medlemskab af råd & nævn opdateres før semesterstart.
  • Alle undervisere får mulighed for at sende rettelser og tilføjelser til deres timeregnskab 2 gange årligt: i oktober vedr. foråret og i marts-april vedr. efteråret. Der bliver via mails og nyhedsbrev orienteret herom. Først herefter kan regnskabet betragtes som retvisende og endeligt; inden da er det et arbejdsdokument.

Timenorm for fastansatte

Fordeling af arbejdstiden mellem forskning og øvrige opgaver fremgår af arbejdstidsaftalen s. 2-3. 

 Fuldtidsansat

Timer til undervisning, eksamen og administration pr. semester

Professor

493, ændret til 495 pr. 1. januar 2024

Professor MSO

493, ændret til 495 pr. 1. januar 2024

Lektor

493, ændret til 495 pr. 1. januar 2024

Adjunkt (ordinær, 3-årig)

493, ændret til 495 pr. 1. januar 2024 (et undervisningsfrit semester, hvor uv.forpligtelsen nulstilles, aftales med afdelingsleder– ifølge aftale med TR på DPU)

Studielektor samt fuldtidsansat videnskabelig assistent med udelukkende undervisningsopgaver

657, ændret til 660 pr. 1. januar 2024

NB: For ansatte med eksternt finansieret ansættelse (herunder post doc) er arbejdstimerne til undervisning, eksamen og administration individuelt beregnet.

Deltagelse i råd, nævn og udvalg

Den årlige timekompensation for de fleste udvalg er fastsat i lokalaftale for Arts om timekompensation og funktions­tillæg. For mødefora, som ikke er nævnt i denne aftale, er kompensationen fastlagt ud fra gennemsnitlig mødeaktivitet + forberedelse.

For alle ansatte VIP afsættes 65 timer om året til faglige og sociale møder; fordelt med 40 timer fra undervisningstiden og 25 timer fra forskningstiden. I timeregnskabet registreres disse som 20 timer pr. semester til "generel mødedeltagelse” (ændres dog forud for den nye arbejdstidsaftale til 25 timer pr. 1/9-22). 

MEDLEM AF 

Timer pr. semester 

Akademisk Råd, Arts (medlem) 

37,50

Akademisk Råd, Arts (formand)

150

Studienævn

37,50

Studienævn, formand DPU

200

Uddannelsesnævn, medlem

25

Phd. udvalg, Arts

30

Phd. udvalg, formand, Arts

100

Phd., det stående (eller fagkyndige) udvalg, DPU

Timeantal gradueret efter antal ph.d.-studerende

Institutforum

18

Der er ikke timekompensation for møder i institutledelsen og forskningsudvalget, idet de indgår i funktionen som henholdsvis afdelingsleder og forskningsprogramleder.

Vejledning og bedømmelser

Bedømmelser ifm. ph.d.-afhandlinger og ansættelser jvf. Arbejdstidsaftalen, s. 9 og 10.

VEJLEDNING

Timer pr. semester

Ph.d. hovedvejleder

20 timer i 6 semestre eller 15 timer i 8 semestre

Ph.d. bi-vejleder (intern eller ekstern), hvis to bi-vejledere deles timerne

10 timer i 6 semestre eller 7,5 timer i 8 semestre

Adjunktvejledning

Adjunktpædagogikum

30 i alt

150 i alt

BEDØMMELSE 

Afregnes med timer + pr. ansøger

Ph.d.-afhandling (formand)

30 (ved genindlevering: 20)

Doktordisputats (formand)

60

Forhåndsvurdering, hvis afhandlingen

ikke antages, eller en anden bliver formand

for nedsat udvalg (§15, stk. 2)

16 timer til disputats

8 timer til ph.d.-afhandling

Professorat (shortlisting)

Formand: 50 t til shortlisting, bedømmelsesarbejde og deltagelse i ansættelsesprocessen.

Ved mere end 5 bedømmelser gives 5 t pr. bedømmelse ud over 5.

Medlem: 17  t for den samlede proces.

Formand og medlemmer: Ved mere end 20 ansøgere +2t pr. 5 ansøgere ud over 20.

Lektorat (shortlisting)

Formand: 40 t til shortlisting, bedømmelsesarbejde og deltagelse i ansættelsesprocessen.

Ved mere end 20 ansøgere +1 t pr. 5 ansøgere ud over 20.

Ved mere end 5 bedømmelser gives der 3 t pr. bedømmelse ud over 5

Medlem: 15 t for den samlede bedømmelsesproces op til 20 ansøgere.

Ved mere end 20 ansøgere gives 1 time pr. 5 ansøgere ud over 20.

Adjunktur (shortlisting)  

Formand: 35 t til shortlisting, bedømmelsesarbejde og deltagelse i ansættelsesprocessen.

Ved mere end 20 ansøgere +1 t pr. 5 ansøgere ud over 20.

Ved mere end 5 bedømmelser gives der 2 t pr. bedømmelse over ud over 5.

Medlem: 13 t for samlede bedømmelsesproces op til 20 ansøgere.

Ved mere end 20 ansøgere gives +1 t pr. 5 ansøgere ud over 20.

Postdoc 5 t pr. postdoc-bedømmelse +1 t pr. ansøger, dog maks 23 t pr. bedømmelse.

Eksternt lektorat

½ t pr. ansøger ved korte ansættelser. Ved længerevarende ansættelser (3 år) aftales nærmere med institutlederen.

Undervisningsassistent / videnskabelig assistent ½ t pr. ansøger.

I tilfælde af et meget stort antal ansøgere kan en anden timekompensation for bedømmelsesarbejdet ved ansættelser aftales konkret med institutleder.

Eksamen

Timeforbruget pr. eksamination fastsættes i forhold til eksamensformen beskrevet i studieordningen og på grundlag af Arbejdstidsaftalen, s. 8.

Der kompenseres for antallet af bedømte eksaminationer, dvs. også når den studerende ikke består.  

EKSAMENSFORM

Afregnes med

Mundtlig prøve 20 min.

30 min.

Mundtlig prøve 30 min.

45 min.

Mundtlig prøve 40 min.

1 time

Mundtlig prøve 60 min.

1,5 time

Opgave/synopsis max. 5 sider

25 min.

Skriftlig opgave op til 10 sider

5 min. pr. side, ændres dog forud for den nye arbejdstidsaftale til 6 min. pr. side pr. 1/9-22

Skriftlig opgave over 10 sider

4 min. pr. side, ændres dog forud for den nye arbejdstidsaftale til 6 min. pr. side pr. 1/9-22

  • Bemærk, at tiden registreres i decimaltal, dvs. at f.eks. 20 minutter bliver til 0,33 AT.
  • Der gives ikke timer for ikke-afleverede (udeblevne) skriftlige opgaver.
  • Individuel specialevejledning (20 AT) registreres i det semester, der indgås kontrakt. 10 AT registreres, når specialet er bedømt = i alt 30 timer. Bedømmelsesnormen er dog pr. 1/9-22 forud for den nye arbejdstidsaftale ændret til 7 timer i stedet for 10 timer.
  • Ved forlængelse af specialekontrakten tillægges yderligere 5 timer til vejledning.