Studerende med funktionsnedsættelse

Overordnet fremgår det af FN Konventionen om mennesker med handicap og af Forskelsbehandlingsloven, at ingen må diskrimineres grundet handicap. Det gælder også på uddannelsesinstitutioner.

Studerende med funktionsnedsættelser udgør en stadig større andel på landets videregående uddannelser – også på DPU. Studerende med funktionsnedsættelser er en meget sammensat gruppe, der spænder over studerende med fysiske funktionsnedsættelser/sensoriske handicaps, som f.eks. sklerose, muskelsvind, cerebral parese og hørenedsættelse til studerende med psykiske/kognitive funktionsnedsættelser, som f.eks. angst, depression, skizofreni, autisme, ADHD og ordblindhed. Nogle studerende med funktionsnedsættelser tager selv kontakt til AUs enhed for Special Pædagogisk Støtte (SPS) og får aftale om mentorstøtte, hjælpemidler mv. og orienterer også undervisere om deres særlige behov i relation til undervisningssituationen. Andre vælger at holde deres funktionsnedsættelse for sig selv. Deres udfordringer i relation til studieforløbet, viser sig derfor måske først i det tætte vejledningssamarbejde eller i studiegruppesammenhænge. I begge tilfælde kræver det noget ekstra af underviserne.

Undersøgelser viser desværre, at studerende med funktionsnedsættelser på videregående uddannelser har en større sandsynlighed for at falde fra, blive forsinket og mistrives end øvrige studerende.  Derfor har både ministeriet, AU og DPUs Institutledelse og Studienævn sat fokus på at skabe bedre vilkår for studerende med funktionsnedsættelser.

For at understøtte opgaven har DPUs Studienævn i samarbejde med Institutledelsen formuleret denne vejledning målrettet DPUs undervisere.

DPUs primære ansvar overfor studerende med funktionsnedsættelse

Som institut er vores primære ansvar at sikre:

 • At alle kender til regler og retningslinjer for arbejdet med studerende med funktionsnedsættelser, om AUs støtteordninger for denne gruppe af studerende og opgavefordelingen i organisationen.
 • At vores undervisningstilbud og studiemiljø på DPU så vidt muligt er fagligt og socialt tilgængeligt for studerende med funktionsnedsættelser. Her defineres faglig tilgængelighed som tilgængelighed til undervisningsmaterialer, undervisning samt læsegrupper mv. og social tilgængelighed som tilgængelighed til sociale arrangementer og fællesskaber.
 • At studerende med funktionsnedsættelser oplever at blive mødt med åbenhed og anerkendelse
 • At studerende med funktionsnedsættelser oplever, at underviserne bidrager positivt med realistiske og hensigtsmæssige løsninger i forhold til at gøre DPUs uddannelser tilgængelige for alle.
 • At studerende med funktionsnedsættelser oplever, at de kun skal indgå aftaler med én underviser/modulkoordinator på et modul og underviserteamet så internt samstemmer, hvordan man imødekommer behov for en individuel tilpasning i relation til f.eks. undervisningsmateriale, studiegruppesamarbejde eller optagelse af undervisningen.

Hvad er DPUs ansvar og hvad er andre dele af organisationen ansvarlig for

 

Regler og love, som sætter rammer for vores arbejde med studerende med funktionsnedsættelse

FN konventionen

Konventionen angiver bl.a., at deltagerstaterne anerkender, at person med handicap har ret til uddannelse og at deltagerstaterne skal sikre, at personer med handicap har adgang til almindelige videregående uddannelser

Forskelsbehandlingsloven

Loven angiver, at der ikke må forskelsbehandles på grund af bl.a. handicap. Lovens §3stk 2 angiver at loven også omfatter uddannelsesinstitutioner

Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapps

Loven angiver regler om teksters tilgængelighed på offentlige institutioners websteder mv.


STØTTEMULIGHEDER

Informationer om støttemuligheder via AUs Enhed for Special Pædagogisk Støtte (SPS)

Enheden for Specialpædagogisk støtte

Her kan de studerende søge om støtte f.eks. i form af hjælpemidler, mentor, læse-/skrivevejleder og pædagogisk og psykologisk uddannelsesrådgiver

Undervisere kan også finde råd og vejledning her

Arts studieportal - studerende med funktionsnedsættelser

(SU, støtte, dispensationsmuligheder mv)

 

Muligheder for at søge dispensation til eksamen på særlige vilkår eller for øvrige forhold

Særlige prøvevilkår

Tildeling af en hensigtsmæssig, individuel tilpasning må ikke gå på kompromis med det faglige niveau. Derudover må dispensationer hverken stille den pågældende studerende ringere eller bedre end øvrige studerende. Fra september 2021 behøver en studerende kun søge om særlige prøvevilkår én gang i sit studieforløb, hvis den studerende har et handicap eller en længerevarende funktionsnedsættelse.  På studieportalen kan undervisere og den studerende læse mere om dispensationsmuligheder for studerende med funktionsnedsættelser – herunder især muligheden for at søge dispensation til eksamen på særlige vilkår.  

Aarhus Universitets praksis i forhold til dispensationer fra studieordningens eksamensbestemmelser er som udgangspunkt restriktiv, og en dispensation fra studieordningen kræver normalt, at der foreligger helt ekstraordinære omstændigheder, der forhindrer den studerende i at opfylde studieordningens bestemmelser.  Ekstra tid er en primær løsning. Årsagen er, at studieordningens bestemmelser, herunder reglerne for eksamensformer, er godkendt inden for rammerne af eksamensbekendtgørelsen nr. 1062 af 30. juni 2016, §3, hvori følgende anføres:

§ 3. Uddannelsen skal indeholde en variation af prøveformer, der skal afspejle undervisningens indhold og arbejdsformer. Prøveformen skal tilgodese det enkelte fags eller fagelements formål og kan f.eks. være mundtlig, skriftlig, praktisk prøve og projektorienteret forløb samt kombinationer af de forskellige prøveformer. Universitetet fastsætter i studieordningen valg af fagets eller fagelementets prøveform.

og på grundlag af princippet om, at eksamen skal være i overensstemmelse med de faglige mål, der er angivet for faget/fagelementet. Følgelig er eksamensformen baseret på målsætningerne for faget/fagelementet som fastlagt i bekendtgørelsen og i de individuelle studieordninger. Studienævnets praksis i forhold til at dispensere fra studieordningernes bestemmelser er restriktiv, da studieordningen er et fundament for uddannelsen, og det vil derfor kun særdeles undtagelsesvist være muligt at dispensere fra den.

Studienævnet skal foretage en konkret og individuel vurdering  af sagen i forhold til universitetets eksisterende praksis. En underviser må aldrig ændre i eksamensformen,uden at den studerende har fået en dispensation fra studienævnet, der så angiver rammerne for en eventuel tilpasning. 

Hjemmel

Af Uddannelsesbekendtgørelsen, Bek. nr. 1328 af 15. nov. 2019 fremgår følgende:

§33, Stk. 8. Det skal fremgå af studieordningen, at universitetet, når det er begrundet i usædvanlige forhold, kan dispensere fra de regler i studieordningen, der alene er fastsat af universitetet.

Følgende fremgår endvidere af studieordningens generelle regler (3.10):

En dispensation er en afvigelse fra den eller de regler, der almindeligvis gælder for det pågældende område. Dispensation kan gives på baggrund af ansøgning til den myndighed, der har kompetencen til at give dispensation. Ansøgning om dispensation indgives til studienævnet. Hvis en anden myndighed har kompetencen, videresender studienævnet ansøgningen til rette myndighed (f.eks. dekan, rektor eller ministerium). En dispensationsansøgning skal være skriftlig og begrundet, og skal indgives hurtigst muligt. Hvis ansøgningen umiddelbart skal kunne behandles, skal den indeholde tydelig angivelse af, hvad det er for en regel der søges dispensation fra og hvad der ønskes opnået med dispensationen (f.eks. tilladelse til hjælpemidler, forlænget prøvetid, udsættelse af tidsgrænse). Ansøgningen skal vedlægges dokumentation for de usædvanlige forhold, der begrunder ansøgningen. Udokumenterede forhold kan sædvanligvis ikke tillægges betydning. Der henvises til studieportalen for yderligere information om dispensationer.

Øvrige forhold


TILRETTELÆGGELSE AF UNDERVISNINGEN

Hvilken betydning har en konkret funktionsnedsættelse for den studerendes studieforløb

AU educate - Inspiration til undervisning af studerende med funktionsnedsættelse  CEDs vejledning til undervisere om hvordan de arbejder på tilgængelig undervisning for alle studerende

Dansk center for undervisningsmiljø har udarbejdet en vejledning  målrettet undervisere på videregående uddannelser (DCUM 2021), der beskriver, hvordan 47 specifikke diagnoser kan påvirke studerende i forskellige studierelaterede kontekster, herunder gruppearbejde, selvstudie og forberedelse, eksamen, praktik og sociale aktiviteter, og hvordan undervisere og fagmiljøer kan arbejde med realistiske hensigtsmæssige individuelle og/eller kollektive tilpasninger af undervisningen. Vejledningen giver også konkrete anvisninger til at øge den faglige og sociale tilgængelighed afhængigt af funktionsnedsættelse.

Kontakt Rådgivnings og støttecenteret, ved behov for at sparre med nogle i relation til særlige funktionsnedsættelser

AU Educate –  Studerende i mistrivlsel – CEDs vejledning til underviserne og hvordan man kan opleve, spotte og arbejde med studerende i mistrivsel

Anbefalinger til tilrettelæggelse af undervisning, så den er så tilgængelig som muligt

Der er udgivet en række publikationer de seneste år, der sætter fokus på undervisernes rolle i relation til studerende med funktionsnedsættelser. Opsummeret peger de på følgende fælles anbefalinger på tværs af diagnoser:

 • Tydelige undervisningsplaner: hvad, hvem, hvornår, hvor, hvordan.
 • Tydelig struktur på undervisningen og gerne en der kan genkendes i hele forløbet
 • Tilgængeligt undervisningsmateriale: Brug original, digital og tilgængelig kopi af materiale fremfor indscannede tekster. Flere studerende med funktionsnedsættelser har behov for at kunne få oplæst tekster med deres it-programmer. Dette kan du understøtte ved at bruge og henvise til original og digital litteratur fra AU Library eller andre forskningsbiblioteker og ved at dele pdf’er i et format der kan “læses” af OCR software. 
 • Adgang til pensum i god tid. Her tilstræbes, at pensum/litteratur er tilgængelig min. 2 uger, før det skal bruges, så studerende, der skal have tekster gennem Nota eller bruge tekst til taleprogrammer kan komme i gang.
 • I særlige tilfælde kan studerende med syns- eller hørehandicap, der har tolke, have brug for (foreløbige/udkast til) Power Points en-to uger inden undervisningen, så tolkene kan forberede sig. Andre studerende med funktionsnedsættelser kan også efterspørge materiale i god tid, så de kan læse på forhånd og tage noter mv. Det kan være en nødvendig individuel tilpasning og kan aftales individuelt, da det i andre tilfælde ikke er hensigtsmæssigt at lægge PP ud til alle studerende på Brightspace.
 • Fleksible løsninger måske især i forhold til studiegruppearbejde.

Øvrig inspiration kan hentes her:

Hvad skal jeg være opmærksom på, når jeg har en døv studerende og tegnesprogstolk i min undervisning?

 • Her kan du læse en artikel hvor en hørehæmmet og en tolk fortæller om samarbejdet og vilkårene for tegnesprogstolkning i undervisningen
 • Her kan du læse om ministeriets retningslinjer for tolkning 
 • Hvis du bruger video/lydoptagelser i undervisningen så anbefales det at du bruger AUs system Panopto, der automatisk kan generere undertekster, så den studerende kan læse med
 • Kontakt SPS for yderligere information Tlf.: 8716 2720 (mandag og tirsdag 9-12, torsdag 13-16). Mail: sps@au.dk

For Modulkoordinatoren - Hvordan løfter og koordinerer vi en faglig tilgængelig undervisning som team

Da undervisningen på DPU næsten altid planlægges og gennemføres i et underviserteam, anbefales modulkoordinator at tage ansvar for følgende:

 • På første undervisningsgang orienterer modulkordinator/underviser de studerende om, at har man en funktionsnedsættelse som underviserne skal tage hensyn til, så er man selv er ansvarlig for at kontakte modulkoordinator/underviser(ne), da underviserne ikke er orienteret om eventuelle behov/hjælpemidler/tolke mv. fra SPS. Teamet har på forhånd aftalt, hvem i teamet de studerende skal kontakte, og de studerende orienteres herom.
 • Bliver teamet opmærksom på studerende, der har særlige behov/hjælpemidler, koordinerer modulkoordinator med teamet (efter aftale med den studerende - GDPR), hvilke tilpasninger, der er nødvendige og mulige for hele teamet at arbejde med. Det tilstræbes, at man som team har samme tilgang til opgaveløsningen – det gælder også aftaler om adgang til at optage undervisningen i lyd eller på film (se mere nedenfor)

Studerende med funktionsnedsættelse og studiegruppearbejde

På DPU skal studiegrupper være tilgængelige for alle.

 • Alle uddannelsesnævn har et notat, der beskriver, hvordan der arbejdes med studiegrupper på uddannelsen. Herunder gruppedannelse og ansvarlig kontaktperson, hvis der opstår problemer i gruppen.
 • Underviser kender til uddannelsesnævnets notat om studiegrupper på den aktuelle uddannelse, arbejder ud fra notatets præmisser og henviser studerende til det.
 • Underviser opfordrer til rummelighed og nysgerrighed på hinandens styrker i studiegrupperne,
 • Underviser understøtter fleksible løsninger i relation til studiegrupper, hvis studerende med funktionsnedsættelser har særlige behov.
 • Underviser kender AU Educates og Studypedias sider om studiegrupper og konflikthåndtering og kan henvise studerende hertil.
 • Ved særlige forhold der gør gruppearbejde vanskeligt kan henvises til studievejledningen.
 • AU educates vejledning til at styrke faglige fællesskaber

Social tilgængelighed - studieturer, faglige arrangementer mv.

 • Indgår der studieture, ekskursioner, virksomhedsbesøg eller lignende som en del af undervisningsforløbet, skal tilbuddet være tilgængeligt for alle.
 • Arrangerer fagmiljøer ekstracurriculære debatter, gå –hjem møder, alumnearrangementer mv. bør tilbuddet være tilgængeligt for alle.
 • En god studiestart:
  • Sekretariatet skriver i velkomstpjecen, at studerende med funktionsnedsættelser, skal kontakte SPS og bør tage kontakte til modulkoordinator, hvis der er særlige forhold underviserteamet skal være opmærksom på.
  • Sekretariatet og Studievejledningen sørger for at hjælpe tutorerne med at tilrettelægge en studiestart med plads til alle

IT UNDERSTØTTELSE OG HJÆLPEMIDLER

AUs retningslinjer om optagelse af undervisningen for studerende med funktionsnedsættelser

Det er vigtigt først at slå fast, at den enkelte underviser jf AUs retningslinjer for streaming og optagelse af undervisningen på AU har ophavsret på sine forelæsninger. Underviseren ejer forelæsningerne og kan sige nej til at blive optaget.

Undtagelse fra reglen

AUs Uddannelsesudvalg har besluttet, at der i helt særlige tilfælde er undtagelser for ovenstående regel. Af AUs retningslinjer for streaming og optagelse af undervisningen på AU fremgår det således, at studerende med dokumenteret (SPS) behov for at optage undervisningen, altid børhave mulighed for det også uden sammentykke. Har den studerende henvendt sig til SPS og har fået dokumenteret deres behov for at optage undervisningen, så får den studerende følgende vejledning fra SPS, som altså er den de vil agere ud fra:

”ønsker du (som studerende med funktionsnedsættelse) at optage undervisningen som led i studieassistentordningen, kan du ved holdundervisning kun gøre det med din undervisers og dine medstuderendes samtykke. Dette er af hensyn til dine medstuderende.

Ved forelæsninger skal du varsle din underviser om, at du optager undervisningen, senest en uge før undervisningen finder sted. Her behøver du ikke samtykke fra dine medstuderende.

Hvis du som led i specialpædagogisk støtte (SPS) har brug for at optage undervisning, og på grund af funktionsnedsættelsen eksempelvis får tildelt en diktafon, kan du optage undervisningen uden samtykke. Du skal dog varsle dette overfor underviser, senest en uge før optagelsen finder sted.

Optagelser af holdundervisning eller forelæsninger, der er omfattet af ovenstående undtagelser, skal så vidt muligt undgå at omfatte medstuderendes personoplysninger, f.eks. billedoptagelser af medstuderende, personoplysninger på en tavle eller tilsvarende.

Optagelser skal slettes, så snart den er brugt til formålet og senest ved semesterets afslutning. Optagelser må aldrig deles med andre, og deling betragtes som et brud på universitetets ordensregler og en ophavsretlig krænkelse.”

Sikring af teksters tilgængelighed

Jævnfør Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapps  er AU forpligtiget til at sikre, at undervisningsmaterialer er tilgængelige for alle - herunder svagtseende og ordblinde. Der er intet systematisk tilsyn med, om dette sker, og det er derfor altid undervisers ansvar at være opmærksom på, om alle tekster der lægges på Brightspace/indgår i digitalt kompendium, er læsbare for tekst-til-taleprogrammer.

Forudsætningen for, at studerende kan bruge systemerne er, at teksterne er gemt som tekst og ikke som billeder. Man kan nemt tjekke, om en fil er gemt som tekst ved at se, om man kan markere/kopiere tekststykker. Kan man det, er teksten i orden. Kan man ikke, er her et par gode råd:

 • Alle tekster i bibliotekets elektroniske databaser er i orden. Det anbefales altid, at tekster så vidt muligt findes i bibliotekets og øvrige digitale databaser
 • Scan/kopierede tekster er i udgangspunktet billeder og skal omsættes til tekst. Er dokumentet blot tekst, så er det nemt at konvertere, da alle på AU har en Adobe version, der konverterer billeder til tekst ved hjælp af OCR (Optical character recognition).

4 HURTIGE SKRIDT TIL AT GØRE DIN TEKST KLAR TIL TEKST-TIL-TALE PROGRAMMER

 1. Du scanner bogen/teksten og sender det til din mail som vanligt
 2. Åben pdf filen: Under fanen ”REDIGER” tryk på ”Rediger tekst og billeder” – Scroll langsomt gennem siderne, så du kan se, at alle sider gemmes som tekst en efter en.
 3. Tjek siderne igennem og se om OCR har fanget al teksten. Dokumentet kan kræve en mindre efterfølgende redigering.
 4. Gem teksten, som nu er rediger- og læsbar og kan bruges i højtlæsningsprogrammer
 • Underviser kan få hjælp til scanning af tekster på biblioteket eller hos studentermedhjælperne i DPUs reception.

KONTAKOPLYSNINGER

Står du med en udfordring eller erfaring, som du vurderer med fordel kan omsættes til en tekst her på siden, så skriv til uddannelseskonsulent på DPU Louise Weinriech jakobsen Louisewj@edu.au.dk

 

Handicapkonventionens artikel 24

Stk. 1: Deltagerstaterne anerkender, at person med handicap har ret til uddannelse. Med henblik på at virkeliggøre denne ret uden diskrimination og på grundlag af lige muligheder skal deltagerstaterne sikre et inkluderende uddannelsessystem på alle niveauer samt livslang læring

Stk. 5: Deltagerstaterne skal sikre, at personer med handicap har adgang til almindelige videregående uddannelser, ….uden diskrimination og på lige fod med andre. Med henblik herpå skal deltagerstaterne sikre, at der sørges for en rimelig tilpasning til personer med handicap


4 HURTIGE SKRIDT TIL AT GØRE DIN TEKST KLAR TIL TEKST-TIL-TALE PROGRAMMER

 1. Du scanner bogen/teksten i printeren som vanligt og sender det til din mail
 2. Åben pdf filen: Under fanen ”REDIGER” tryk på ”Rediger tekst og billeder” – Scroll langsomt gennem siderne, så du kan se, at alle sider gemmes som tekst en efter en.
 3. Tjek siderne igennem og se om OCR har fanget al teksten. Dokumentet kan kræve en mindre efterfølgende redigering.
 4. Gem teksten, som nu er rediger- og læsbar og kan bruges i højtlæsningsprogrammer

Begrebsafklaring - Handicap og funktionsnedsættelse

Med begrebet funktionsnedsættelse menes der enten en fysisk eller psykisk hæmning af sanser, funktioner eller kognitive evner. Med andre ord henviser funktionsnedsættelse til en kropslig eller kognitiv dysfunktion eller funktion der adskiller sig fra normen. Funktionsnedsættelsen bliver først et handicap i mødet med et samfund/uddannelsesinstitution, der forhindrer mennesker med funktionsnedsættelse i at deltage på lige vilkår med andre. (Kilde: Tænketankten Perspektiv 2019)

Litteraturliste til dig der vil læse mere

Beskæftigelsesministeriet (2019, 1. februar). Vejledning om Lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v.

Hentet d. 9. november 2021 fra: www.bm.dk/media/9577/vejledning-om-forskelsbehandlingsloven.pdf

FN (1994). FN’s standardregler om lige muligheder for handicappede.

FN (2006). FN’s Konvention om rettigheder for personer med handicap.

Folketingets Ombudsmand (u.å.). Myndighedsguiden.

Besøgt d. 9. november 2021 på: www.ombudsmanden.dk/myndighedsguiden/#cp-title

Forskelsbehandlingsloven. LBK nr. 1001 af 24. august 2017. Bekendtgørelse af Lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v.

Besøgt d. 9. november 2021 på: www.retsinformation.dk/eli/lta/2017/1001

Styrelsen for Forskning og Uddannelse (2020a, 7. maj). Hyrdebrev om uddannelsesinstitutionernes forvaltning af handicapområdet.

Besøgt d. 22. november 2021 på: www.uniavisen.dk/wp-content/uploads/2021/05/hyrdebrevomforvaltningafhandicapomraadet003.pdf

Styrelsen for Forskning og Uddannelse (2020b, 7. maj). Tjekliste til hyrdebrevet om uddannelsesinstitutionernes forvaltning af handicapområdet.

Besøgt d. 22. november 2021 på: www.uniavisen.dk/wp-content/uploads/2021/05/hyrdebrevetmedlisteoverpunkternotat.pdf

SUMH, Sammenslutningen af Unge Med Handicap (2013). Hvordan kan uddannelsesinstitutioner inkludere studerende med handicap?

SUMH, Sammenslutningen af Unge Med Handicap (2014). ”De andre tror, jeg er doven” – en undersøgelse af muligheder og barrierer for studerende med handicap.

Tænketanken Perspektiv (2019). Nødvendigt for nogle, godt for alle – en undersøgelse af vilkår for studerende med funktionsnedsættelser på lange og mellemlange videregående uddannelser.

Hentet d. 22. november 2021 fra: www.taenkperspektiv.dk/noedvendigt-for-nogle

Uddannelses- og Forskningsministeriet (2021, 10. maj). Aftale mellem regeringen og en række partier om en samlet indsats for elever og studerende med handicap på ungdomsuddannelserne og på de videregående uddannelser.

Uddannelses- og forskningsministeriet (2022, 11. februar) Bedre vilkår for studerende med funktionsnedsættelser

VIVE (2021). Mennesker med handicap – Hverdagsliv og levevilkår 2020.