Husudvalg for Campus Emdrup

Om husudvalget

Baggrund

Husudvalget for AU, Campus Emdrup blev dannet efteråret 2015 med det formål at bidrage til at sikre gode og velfungerende fysiske og sociale rammer for alle medarbejdere på Campus Emdrup.

AU, Campus Emdrup er hjemsted for medarbejdere fra en række organisatoriske enheder ved AU:

 • DPU
 • Institut for Folkesundhed/Sektion for Sygepleje
 • CUDIM
 • AU Library (Det Kongelige Bibliotek)
 • Administrationscenter Arts (Arts Studier, Arts HR, Arts Bygningsservice, Arts Økonomi, Arts Kommunikation, Arts It-support)
 • Forfatterskolen for Børnelitteratur (Institut for Kommunikation og Kultur)
 • Censorsekretariatet/censorerne.dk
 • Fællesadministrationen (AU Forskning og eksterne relationer, AU Uddannelse (RSC), AU IT)

Formål og opgaver

Husudvalget er et uformelt forum uden beslutningskompetence, der drøfter og koordinerer emner og tiltag af fælles interesse og relevante for alle beboere på campus.

Husudvalget beskæftiger sig med fysiske og sociale rammer, der går på tværs af organisationen, og tjener som forum for viden-, ide- og erfaringsudveksling mellem beboere på campus. 

Husudvalget har desuden til formål at imødekomme og dække behov for informationer og kommunikation om forhold, der angår alle medarbejdere på campus Emdrup. Udvalget skal sikre, at planer og beslutninger om campusforhold drøftes, kvalificeres, evalueres og formidles til alle campusbeboere - herunder det aktuelt igangværende campusudviklingsprojekt.

Udvalget bidrager til at skabe gode samarbejdsrelationer på tværs af organisatoriske enheder på campus og til at sikre en god tone og stemning blandt alle medarbejdergrupper.

Husudvalget drøfter forhold med relevans for campusbeboernes arbejde, sikkerhed og trivsel, f.eks.:

 • Sikkerhed og beredskab
 • Evakueringsøvelser og førstehjælpskurser
 • Bygningsdrift, vedligeholdelsesarbejder og indretning
 • Teknisk-administrative forhold
 • Kantine
 • flytninger
 • ombygninger
 • opfølgninger på fysisk og psykisk APV
 • æstetisk og arkitektonisk udformning af campus (herunder udsmykning og beplantning)

Husudvalget kan desuden i samarbejde med Personaleforeningen tage initiativ til, foreslå og afholde sociale aktiviteter og gå hjem-møder for alle medarbejdere.

Møder

Husudvalget mødes tre gange årligt. Ved særlige behov kan indkaldes til ekstraordinære møder.

Campuskoordinator er ansvarlig for at indkalde til og lede møderne, ligesom han udformer dagsorden og tager referat – dog i samarbejde med husudvalgets medlemmer. 

Arts Bygningsservice er fast gæst på møderne og orienterer om igangværende og kommende aktiviteter og ændringer ift. vedligeholdelse og udvikling af bygninger og udearealer, nye større anlægsarbejder, beplantning, træfældning osv. Husudvalget giver feedback og sparring på de forskellige tiltag, men er ikke er formelt høringsorgan. 

Forslag

Alle beboere på campus kan indsende forslag til sager, som ønskes behandlet på et møde i Husudvalget.

Forslag sendes til campuskoordinator.

Deltagere

Pia Bramming

Lektor DPU - Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse - Uddannelsesvidenskab, Emdrup

Mette Bøj Brodersen

Bibliotekar AU Library, Emdrup

Christine Wernberg Dalhoff

Sekretariatsleder DPU - Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse - Sekretariatet, Emdrup

Carsten Henriksen

Chefkonsulent Administrationscenter Arts - Kommunikation, AR, Emdrup

Louise Weinreich Jakobsen

Specialkonsulent DPU - Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse - Sekretariatet, Emdrup

Merete Justesen

Studiekoordinator Administrationscenter Arts - Studienævnsbetjening og uddannelseskvalitet (SNUK), Emdrup

Klaus Lynbech

Sekretariatsleder Administrationscenter Arts - Arts Byg2 Bygningsdrift, Campus Emdrup

Dorthe Carina Friis Pedersen

Pædagogisk psykologisk uddannelsesrådgiver AU Uddannelse - RSC, Team for Uddannelsesrådgivning, Emdrup

Susie Petersson

Driftsinspektør Administrationscenter Arts - Arts Byg2 Bygningsdrift, Campus Emdrup

Charlotte Richardt

Chefkonsulent AU Forskning og Eksterne Relationer - Sekretariat for Forskning og Eksterne Relationer, Emdrup