Timeregnskab og opgaver

Arbejdsopgaver og timeregnskab for videnskabeligt ansatte

Arbejdstidsaftalen og timeregistrering er et NORM-system med normer for aftalte arbejdsopgaver, ikke en registrering af den konkrete arbejdstid.

Timekompensationen ved undervisning, eksamen og administrative opgaver opgøres jvf. normer fastsat i  Arbejdstidsaftale på Arts og supplerende aftaler på fakultets- eller institutniveau vedr. funktioner. Balance i det enkelt semester er ikke afgørende. Det er et fælles ansvar for ledelse og medarbejdere, at der er timemæssig balance over flere semestre. 

På side 5 i aftalen findes en oversigt over, hvilke arbejdsopgaver der indgår i timeregnskabet.

Udover disse opgaver kan der indgås aftale om særlige opgaver med institutleder, afdelingsleder eller studieleder. Hver afdelingsleder har en pulje af afdelingstimer, en ”timebank” fastsat af institutleder og studieleder, i forhold til antal uddannelser og ansatte. Der kan op til dette loft aftales særlige opgaver med et omfang op til 20 timer, relateret til fx faglig udvikling af uddannelser inkl. mere omfattende studieordningsændringer.

Arbejdstimer ifm. forskningsaktiviteter og videnudveksling (fx. tovholder for forskningsenhed, udarbejdelse af forsknings­ansøgninger, planlægning af konferencer og redaktionsarbejde) registreres ikke, jvf. s. 5 i Arbejdstidsaftale på Arts (1. januar 2018).

Årshjul for timeregnskabet

Undervisning registreres for hvert semester.

Foråret omfatter undervisning i perioden 1. februar til 31. august samt eksamen, der hører til forårssemesteret.

Sommerskolekurser registreres ligeledes i forårssemesteret.

Efteråret omfatter undervisning i perioden 1. september til 31. januar samt eksamen, der hører til efterårssemesteret.

Registrering af alle andre opgaver følger kalenderåret, dvs. forårssemesteret = januar – juni; efterårssemesteret = august – december.

Der er udarbejdet en procedure for inddatering og opdatering af data, som i korte træk medfører, at: 

  • Budgetter for forårets undervisning inddateres i januar og for efterårets undervisning i juli-august.
  • Varetagelse af funktioner og medlemskab af råd & nævn opdateres før semesterstart.
  • Alle undervisere får mulighed for at sende rettelser og tilføjelser til deres timeregnskab 2 gange årligt: i oktober vedr. foråret og i marts-april vedr. efteråret. Der bliver via mails og nyhedsbrev orienteret herom. Først herefter kan regnskabet betragtes som retvisende og endeligt; inden da er det et arbejdsdokument.

Timenorm for fastansatte

Fordeling af arbejdstiden mellem forskning og øvrige opgaver fremgår af arbejdstidsaftalen s. 2-3. 

 Fuldtidsansat

Timer til undervisning, eksamen og administration pr. semester

Professor

493

Professor MSO

493

Lektor

493

Adjunkt (ordinær, 3-årig)

493 (et undervisningsfrit semester, hvor uv.forpligtelsen nulstilles, aftales med afdelingsleder– ifølge aftale med TR på DPU)

Fuldtidsansat videnskabelig assistent med udelukkende undervisningsopgaver

657

NB. For ansatte med eksternt finansieret ansættelse (herunder post doc) er arbejdstimerne til undervisning, eksamen og administration individuelt beregnet.

Deltagelse i råd, nævn og udvalg

Den årlige timekompensation for de fleste udvalg er fastsat i lokalaftale for Arts om timekompensation og funktions­tillæg. For mødefora, som ikke er nævnt i denne aftale, er kompensationen fastlagt ud fra gennemsnitlig mødeaktivitet + forberedelse.

For alle ansatte VIP afsættes 65 timer om året til faglige og sociale møder; fordelt med 40 timer fra undervisningstiden og 25 timer fra forskningstiden. I timeregnskabet registreret som 20 timer pr. semester til "generel mødedeltagelse”.

MEDLEM AF 

Timer pr. semester 

Akademisk Råd (medlem) 

25

Akademisk Råd (formand)

100

Studienævn

25

Studienævn, formand DPU

150

Uddannelsesnævn, medlem

25

Phd. udvalg, Arts

30

Phd. udvalg, formand, Arts

100

Phd., det stående (eller fagkyndige) udvalg, DPU

Timeantal gradueret efter antal ph.d.-studerende

Institutforum

18

 

Der er ikke timekompensation for møder i institutledelsen og forskningsudvalget, idet de indgår i funktionen som henholdsvis afdelingsleder og forskningsprogramleder.

Vejledning og bedømmelser

Bedømmelser ifm. ph.d.-afhandlinger og ansættelser jvf. Arbejdstidsaftalen, s. 9 og 10.

 

VEJLEDNING

Timer pr. semester

Ph.d. hovedvejleder

20 timer

Ph.d. bi-vejleder

10 timer

Adjunktvejledning

Adjunktpædagogikum

30 i alt

150 i alt

 

 

BEDØMMELSE 

Afregnes med timer + pr. ansøger

Ph.d.-afhandling (formand)

30 (ved genindlevering: 20)

Doktordisputats (formand)

60

Forhåndsvurdering, hvis afhandlingen

ikke antages eller en anden bliver formand

for nedsat udvalg (§15, stk. 2)

16 timer til disputats

8 timer til ph.d.-afhandling

 

Professorat

15 t + 3 t pr. ansøger, max 45 + 15 t til
formanden ved flere end 2 ansøgninger

Lektorat

8 t + 2 t pr. ansøger, max 38 + 8 t til
formanden ved mere end 2 ansøgninger

Adjunktur / postdoc

8 t / 5 t pr. ansøger, max 23 + 8 t til
formanden ved mere end 2 ansøgninger

Ekstern lektor og videnskabelig assistent

(efter opslag)

½ time pr. ansøger

I tilfælde af et meget stort antal ansøgere kan en anden timekompensation for bedømmelsesarbejdet ved ansættelser aftales konkret med institutleder.

Eksamen

Timeforbruget pr. eksamination fastsættes i forhold til eksamensformen beskrevet i studieordningen og på grundlag af Arbejdstidsaftalen, s. 8.

Der kompenseres for antallet af bedømte eksaminationer, dvs. også når den studerende ikke består.  

EKSAMENSFORM

Afregnes med

Mundtlig prøve 20 min.

30 min.

Mundtlig prøve 30 min.

45 min.

Mundtlig prøve 40 min.

1 time

Mundtlig prøve 60 min.

1,5 time

Opgave/synopsis max. 5 sider

25 min.

Skriftlig opgave op til 10 sider

5 min. pr. side

Skriftlig opgave over 10 sider

4 min. pr. side

  • Bemærk, at tiden registreres i decimaltal, dvs. at f.eks. 20 minutter bliver til 0,33 AT.
  • Der gives ikke timer for ikke-afleverede (udeblevne) skriftlige opgaver.
  • Individuel specialevejledning (20 AT) registreres i det semester, der indgås kontrakt. 10 AT registreres, når specialet er bedømt = i alt 30 timer.
  • Ved forlængelse af specialekontrakten tillægges yderligere 5 timer til vejledning.