Ordinær generalforsamling i Personaleforeningen tirsdag den 2. oktober 2018 kl. 12-13

På Campus Emdrup, D118.

13.09.2018 | Lise Wendelboe

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning for perioden fra sidste ordinære generalforsamling til dato.

3. Fremlæggelse af regnskab for sidste regnskabsår.

4. Indkomne forslag: - Bestyrelsen stiller forslag om afvikling af Personaleforeningen Emdrupborg, se vedhæftede kommentarer.

5. Fastsættelse af kontingent

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
     a. I ulige år vælges 3 bestyrelsesmedlemmer, heriblandt formand og kasserer.
         I lige år vælges 4 bestyrelsesmedlemmer.
     b. Mindst to suppleanter vælges hvert år.
     c. Revisor vælges for 2 år i de ulige år.
     d. Revisorsuppleant vælges hvert år.

7. Nedsættelse af udvalg såfremt dette skønnes nødvendigt eller formålstjenligt.

8. Eventuelt

Yderligere forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før afholdelsen, i.e. 25. september og sendes til mariannebjansson@gmail.com

Pbv Marianne Jansson

Se hele indkaldelsen

Se vedtægter

Medarbejdere
41648 / i29