Har du styr på registreringen af din sommerferie? / Is your summer holiday is registered correctly?

Indmeldinger eller ændringer bedes ske inden d. 24. juni 2024 / Please make requests for or changes to the summer holiday before 24 June 2024.

In English below

Nu er det tid til at tjekke i mitHR, om din sommerferie er registret korrekt og melde eventuelle ønsker eller ændringer ind inden d. 24. juni 2024.

Den 30. oktober 2023 blev der forhåndsregistreret sommerferie i juli 2024 jf. institutledelsens mail om Forhåndsregistrering for ferieoptjeningsåret 2023/2024. Hvad du er registreret med, afhænger dog af, hvor mange almindelige feriedage med løn, du har nået at optjene, samt hvad du evt. selv kan have rykket rundt og dermed brugt til andre perioder. Tjek derfor i mitHR, hvad der er registret for dig og skriv det evt. ind i din kalender, så du husker, hvad der er lagt ind for lige præcis dig.

Er du ansat efter d. 30. oktober 2023, er der ikke forhåndsregistret sommerferie for dig, så husk selv at melde ind.

Du kan se din ferie på AU's fælles digitale HR-løsning mitHR. Log ind via den orange knap ”Login på mitHR” øverst i højre siden på siden, hvor der også vejledninger. Under ”Fravær og Projekttid”, finder du ”Fraværssaldo” (her ser du din feriesaldo) og ”Eksisterende fravær” (her ser du alle typer af registreret fravær). Se evt. også Tips til planlægning af din ferie.

Husk, at ferie og ændringer til registreret ferie altid skal ske efter aftale med din afdelingsleder og indmeldt inden ferieperiodens start til ferie@dpu.dk for at være modtaget rettidigt.

Bemærk venligst, at henvendelser i ugerne 28, 29 og 30 ikke besvares pga. fraværsregistrantens ferieafholdelse.

Med venlig hilsen
Fraværsadministratorerne på DPU

//

Please remember to check mitHR if your summer holiday is registered correctly and send wishes or requests for changes before 24 June 2024.

30. Oktober 2023 summer holiday war pre-registered in July 2024 cf. Preregistration of earned holiday days in the holiday year 2023/2024. What have been registered for you depends on, how many holidays with pay you have earned and what you may have moved around and thus used on other periods. Therefore, check  mitHR and write it into your diary, so you remember what's been registered for you.

If you were employed after 30. Oktober 2023, there is not pre-registered summer holiday for you, so please remember to report it yourself til ferie@dpu.dk.

You can see your holiday registrations on AU’s digital HR solution mitHR. Log in via the orange button "Login to mitHR" at the top right-hand side on the page, where you will also find guides. Under "Absence and Project Time", you will find "Absence Balance” (here you will find your holiday balance) and "Existing absence" (here you can see all types of registered absence). Also see Tips for planning your holiday.

Remember that holiday and changes to registered holiday must always be agreed with your head of department and registered at ferie@dpu.dk before the start of the holiday period in order to have been received in due time.

Please note that enquiries are not answered in week 28, 29 and 30 due to holiday for the absence administrators.

Best regards
The absence administrators at DPU