Har du styr på din sommerferieregistrering? / Are you aware of your summer holiday?

Husk at tjekke om din sommerferie er registret korrekt inden d. 3. juli / Remember to check if your summer holiday is registered correctly before 3 July.

18.06.2020 | Lise Wendelboe

In English below

For alle fastansatte på DPU med fuldt ud optjent ferie med løn er de varslede dage (jf. ledelsesmailen nedenfor af 2. marts 2020) er lagt ind:
Hovedferien: ugerne 28, 29 og 30 (perioden 6. juli til 24. juli)

Nogle har allerede flyttet deres ferie til en anden periode, og det skulle være tastet. Du kan se din ferie på https://mit.au.dk/ eller ”Min profil” (se nyhed fra AU IT).

Ønsker du at ændre på din ferieregistrering, skal du skrive en mail til ferie@dpu.dk. Det er dog en forudsætning, at du angiver et andet tidspunkt for ferieafholdelsen, ligesom ændringen skal være aftalt af din leder. Eventuelle ønsker om ændring af registreret ferie SKAL SKE FØR begyndelsen af den fastlagte ferieperiode.

For medarbejdere med start på AU i løbet af 2019 og senere – og som dermed ikke har fuld optjent ferie med løn:
Da du ikke/eller kun delvist har optjent ferie med løn, er det meget vigtigt, at du husker at melde, hvornår du holder ferie ved at sende en mail til ferie@dpu.dk i god tid inden ferieafholdelsen, da der kun er lagt feriedage ind i det omfang, som du har feriedage med løn til.

Tjek på https://mit.au.dk/ eller ”Min profil” (se nyhed fra AU IT), hvad der er lagt ind for dig.

Regler om optjening af ferie: https://medarbejdere.au.dk/administration/hr/ferie/optjening-af-feriepenge-og-saerlige-feriedage/.

Husk, at så vel som man har ret til ferie, har man også pligt til at afholde sin ferie.

------------------

For all employees at DPU with fully earned paid holiday, the announced days (cf. the management e-mail below of 2 March) have been registered:
The main holiday: Weeks 28, 29 and 30 (the period from 6 July to 24 July)

Some have already moved their holiday to another period, and this should have been registered. You can see your holiday at https://mit.au.dk or “My profile” (see news from AU IT).

If you want to change the registered holiday, this can be done by sending an e-mail to ferie@dpu.dk. However, it is necessary that you state new dates for the change, just as your manager must agree the change.  Any requests for changes to the registration MUST BE MADE BEFORE THE BEGINING of the specified holiday period.

For employees who started at AU during 2019 or later – and thus not have fully earned paid holiday:
As you do not have/or only have partially earned paid holiday, it is very important that you remember to report when you are taking your holiday by sending an e-mail to ferie@dpu.dk well in advance of the holiday’s start, as it is only to the extent that you have earned days with salary that holidays have been registered for you.

Check on https://mit.au.dk/ or “My profile” (see news from AU IT) what has been registered for you.

Rules on earning holiday: https://medarbejdere.au.dk/en/administration/hr/holiday/accrual-of-holiday-and-special-holidays/.

Remember that as well as you are entitled to holiday, you are also obliged to take your holiday.

Medarbejdere