Begrænset IT i weekenden 20. – 21. maj / IT maintenance work on the weekend of 20 – 21 May

AU IT udfører ekstraordinært servicearbejde i weekenden 20. – 21. maj / AU IT will carry out IT maintenance work on the weekend of 20 – 21 May.

15.05.2017 | Lise Wendelboe

(For English version – see below)

Begrænset IT i weekenden 20. – 21. maj

AU’s IT-systemer og IT-services vil på skift være påvirket af afbrydelser i weekenden den 20. og 21. maj 2017. Blandt andet vil adgangen til mit.au.dk og Blackboard være påvirket af servicearbejdet.

AU IT og AU Økonomi og Bygninger udfører servicearbejde fra lørdag den 20. maj kl. 00.01 til søndag den 21. maj kl. 23.59. Arbejdet er nødvendigt for at sikre medarbejdere og studerende en høj driftsstabilitet og IT-sikkerhed.

I hele weekenden kan du benytte AV-udstyr lokalt i auditorier/UV-lokaler, og du kan arbejde lokalt på din computer – det vil sige uden forbindelse til centrale IT-systemer, fællesdrev, videocenter, AU's netværk og internet.

Der er i dette servicevindue lavet en særaftale vedr. Matchpoints Seminar 2017, så dette kan gennemføres begge dage som planlagt.

Følgende services vil blive driftsforstyrret (Gælder ikke Matchpoints Seminar):

IT services, der ikke er nævnt nedenfor, vil som udgangspunkt kunne anvendes, men med kortvarige forstyrrelser i hele perioden:

·      Lørdag 00.01 til søndag 23.59 vil der være korte forstyrrelser på: Netværk (trådløs/trådet), internet, telefoni og dermed alle de services, der er afhængige heraf.

Det vil ikke være muligt at skifte password på mit.au.dk (selvbetjening) eller oprette/ændre personoplysninger og relationer i f.eks. PURE m.fl. Vi anbefaler at du tester, at du kan tilgå mit.au.dk og evt. andre services senest fredag d. 19. maj, og skifter password her ved behov.

Lørdag kl. 8.00 til senest 23.59 vil der være længere driftsforstyrrelser på: Webmail (ikke Outlook på PC (client)), PostAU, mit.au.dk (selvbetjening), AROS, EDDI, Blackboard, Navision og økonomisystemer, AUHRA, Syllabus, Scientia, Citrix, IDM, Sharepoint, Office 365, Templafy, ParkZone, filer på fælles- og personlige drev og trådløst netværk og GittLab/Llama.
Hvis du skal bruge materialer i Blackboard i din forberedelse i weekenden til den efterfølgende uges eksamener, skal du hente disse senest fredag d. 19. maj.

·      Lørdag 18.00 – 23.00 (gælder primært lokale systemadministratorer) vil alle netservices (VLAN) blive driftsforstyrret i op til 1 min., hvilket kan forstyrre services som AU IT/ ØkoByg ikke er ansvarlige for.

·      Søndag kl. 18.00 til senest 23.59 vil der være længere driftsforstyrrelser på: Videokonference og trådløst netværk. 

Følg med i arbejdet

Du kan fra d. 5. maj finde en detaljeret tidsplanfor arbejdet på https://driftstatus.au.dk/Servicewindow/Details/11. Planen er dynamisk, og du kan også følge status for gennemførelsen af det planlagte arbejde.

Du kan desuden følge weekendens arbejde på Twitter ved at følge @AUITdrift.

For Campus Emdrup udmeldes supplerende lokalt.

Spørgsmål
Hvis du har spørgsmål, kan du skrive til driftstatus.it@au.dk

Reminder: Husk at du ikke kan tilgå filer på personlige- og fællesdrev i den kommende weekend fra lørdag d. 6. maj kl. 08.00 til søndag d. 7. maj kl. 08.00. (Se tidligere udsendt mail).

----------

IT maintenance work on the weekend of 20 21 May

IT maintenance work will affect AU’s IT systems and services and cause interruptions at different times during the weekend of 20 and 21 May 2017. The IT maintenance work will, for example, affect access to mit.au.dk (Self-service) and Blackboard.

AU IT and AU Finance and Estates Project Development will carry out maintenance work from Saturday 20 May at 00:01 to Sunday 21 May at 23:59. The work is necessary in order to ensure a high level of operational stability and IT security for AU staff and students.

Throughout the weekend, it will be possible to use AV equipment locally in lecture theatres/classrooms, and work locally on computers – i.e. without being connected to central IT systems, shared drives, the video centre, AU’s network or the internet.

In relation to this maintenance work, a special agreement has been made concerning The Matchpoints Seminar 2017 to ensure that the Matchpoints Seminar can take place as planned on these dates.

The following services will be affected (this does not apply to The Matchpoints Seminar):

In general, it will be possible to use the IT services which are not mentioned below, but short-term interruptions may occur:

 ·      From Saturday at 00:01 to Sunday at 23:59, the following services and systems will be affected by interruptions for short periods of time: Networks (wireless/wired), internet, telephony and services which depend on these systems.

It will not be possible to change password on mit.au.dk (Self-service) or create/change personal information and relations in PURE etc. We recommend that you try to see if it is possible for you to access mit.au.dk (Self-service) and any other services on Friday 19 May at the latest and change your password if necessary.

On Saturday from 8:00 to 23:59 at the latest, the following systems and services will be affected for a longer period of time: Webmail (not Outlook on PCs (client)), PostAU, mit.au.dk (Self-service), AROS, EDDI, Blackboard, Navision and financial management systems, AUHRA, Syllabus, Scientia, Citrix, IDM, Sharepoint, Office 365, Templafy, ParkZone, files on shared and personal drives and wireless network and GittLab/Llama.
If you need any material from Blackboard as part of your preparation during the weekend for the following week’s exams, you must download these materials on Friday 19 May at the latest.

·      Saturday from 18:00 to 23:00 (this is primarily relevant for local systems administrators), all network services (VLAN) will be affected for up to one minute which may affect services which AU IT/AU Finance and Estates Project Development are not responsible for.

·      On Sunday from 18:00 to 23:59 at the latest, the following systems and services will be affected for a longer period of time: Video conferences and wireless network

Follow the work

From 5 May, a detailed plan of the maintenance work is available at https://driftstatus.au.dk/Servicewindow/Details/11. This plan is dynamic, and you can also follow the planned work and see the current status.

In addition, you can follow the progress of the work on Twitter @AUITdrift.

Additional information will be provided locally for Emdrup Campus.

Questions
If you have any questions, please send an email to driftstatus.it@au.dk.

Reminder: Remember that it is not possible to access files on personal or shared drives this weekend from Saturday 6 May at 8:00 to Sunday 7 May at 8:00. (See previous email)

Medarbejdere
41648 / i29